FODERVÄRD

Jag söker kontinuerligt efter personer som önskar vara fodervärd åt en kooiker eller MAS från min kennel. Det gäller både hanar och tikar.

Jag vill inte ha för många hundar hemma, det räcker med 2-3 stycken, och då är det ett mycket bra sätt för mig att hålla igång mitt avelsarbete med hjälp av fodervärdar.

Är du intresserad, läs igenom villkoren här under som är hämtade från SKKs blankett för att vara fodervärd.

Låter det ok för dig att gå med på de villkoren här under, så hör av dig så får vi prata mer om det kan bli aktuellt för din del att vara fodervärd åt en hund från mig. Du får inte bo för långt bort från Åsenhöga för att komma i fråga.

 

FODERVÄRDSAVTAL FÖR HUND

Rättigheter och skyldigheter

 

GÄLLER HANHUND

1. Överlåtaren förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter enligt detta

avtal på annan än fodervärden. Överlåtarens avelsrätt omfattar parningar

på såväl egna som andras tikar.

2. Överlåtaren disponerar hanhunden i samband med parning så lång tid

som som behövs för att få tik parad. Om denna tid överstiger 4 dagar,

ska överlåtaren särskilt underrätta fodervärden.

3. Överlåtaren ska i god tid, dock senast 7 dagar i förväg, meddela fodervärden

då överlåtaren önskar använda hanhunden för parning.

4. Fodervärden är skyldig att hålla hanhunden disponibel för överlåtaren,

då denne önskar nyttja hanhunden för parning enligt ovan, och – om

avtalet även innefattar sådan rättighet – för utställning och/eller tävling/

prov. Överlåtaren har rätt att disponera hunden högst 2 dagar före

utställning/tävling/prov och högst 2 dagar därefter. Samtliga kostnader

hänförliga till avel/utställning/tävling/prov bekostas av överlåtaren.

 

GÄLLER TIK

1. Överlåtaren förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter enligt detta

avtal på annan än fodervärden.

2. Överlåtaren disponerar tiken vid parning högst 3 veckor, vid valpning

högst 3 veckor före och upp till 10 veckor efter valpningen. Transport

av dräktig tik längre än 50 km får inte ske, utom till veterinär, inom 2

veckor före beräknad valpning, enligt gällande lagstiftning.

3. Överlåtaren ska i god tid meddela fodervärden då tiken ska paras.

4. Fodervärden är skyldig att hålla tiken disponibel för överlåtaren, då

denne önskar nyttja tiken för parning, valpning och – om avtalet även

innefattar sådan rättighet – för utställning och/eller tävling/prov. Överlåtaren

har rätt att disponera hunden högst 2 dagar före utställning/

tävling/prov och högst 2 dagar därefter. Samtliga kostnader hänförliga

till avel/utställning/tävling/prov bekostas av överlåtaren.

5. Fodervärden är skyldig att omedelbart vid varje löpnings början meddela

detta till överlåtaren.

 

GÄLLER BÅDE HANHUND OCH TIK

6. Överlåtaren förbinder sig att under detta avtals giltighetstid låta hunden

kvarvara i fodervärdens vård med undantag för punkterna 2, 4 och 9.

7. Fodervärden förbinder sig att kostnadsfritt för överlåtarens räkning

vårda hunden under tiden fram till äganderättens slutliga övergång

enligt detta avtal.

8. Fodervärden är skyldig att vårda hunden på ett sådant sätt att överlåtaren

kan utnyttja sina rättigheter enligt detta avtal.

9. Överlåtaren disponerar även hunden den tid som krävs för att utföra

nödvändiga veterinärundersökningar.

10. Byter fodervärden bostadsort på sätt som medför fördyrade transportkostnader

ska fodervärden stå för de ökade transportkostnaderna. Byter

överlåtaren bostadsort ska överlåtaren svara för de ökade transportkostnaderna.

11. Hunden ska vara liv- och veterinärvårdsförsäkrad. I den händelse att

livförsäkringen utfaller ska försäkringsersättningen delas i proportion

till antal år och den tid som fodervärden innehaft hunden.

I de fall tiken fått en valpkull ska fodervärden erhålla minst 50 % av

försäkringsersättningen.

12. Om fodervärden inte kan ha hunden kvar är överlåtaren skyldig att

återta hunden. Ingendera av parterna ska därvid utge ersättning till

den andra parten. Återtagande ska ske inom två veckor från det att

fodervärden lämnat överlåtaren meddelande om att denne inte längre

önskar ha kvar hunden, förutsatt att hunden har vårdats i enlighet med

punkt 8 i avtalet.

13. Överlåtaren och fodervärden förbinder sig att följa SKKs grundregler.

14. Om överlåtaren önskar återta hunden, och parterna är överens om detta,

ska överlåtaren utge ersättning för hunden. Livförsäkringsbeloppet delas

i förhållande till antal år och den tid som fodervärden innehaft hunden.

Överlåtaren äger rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå hunden

om det kan påvisas att fodervärden handlar i strid med detta avtal, vilket

sker i allmän domstol.

 

Exempel på avtalsbrott som kan leda till att avtalet hävs är att fodervärden

låtit hanhunden para tik utan överlåtarens godkännande, eller

att tik som överlåtits enligt detta avtal parats hos fodervärden, utan

överlåtarens godkännande.

Andra exempel på avtalsbrott som kan leda till att avtalet hävs är att

fodervärden inte ger överlåtaren tillgång till hunden för parning (och

valpning), enligt punkt 2, eller för veterinärundersökningar enligt punkt

9 i avtalet, eller till utställning, tävling och prov om sådana rättigheter

finns, punkt 4. Att inte meddela överlåtaren när tiken löper, punkt 5,

kan också leda till att avtalet hävs.

 

Exempel på avtalsbrott som kan leda till att avtalet hävs, vilket sker i

allmän domstol, till förmån för fodervärden så att denne erhåller hunden

med full äganderätt utan att erlägga ersättning, är att överlåtaren

inte återlämnar hunden i enlighet med villkoren i avtalet (punkt 2, 4

och 9). Fodervärden kan då inte göras skadeståndsskyldig gentemot

överlåtaren i enlighet med punkt 15 i avtalet.

15. Om fodervärden eller fodervärdens dödsbo förhindrar överlåtaren

att utnyttja sina rättigheter enligt avtalet blir fodervärden/dödsboet

skadeståndsskyldig gentemot överlåtaren i enlighet med 5 kap 7 §

SkL (1972:207). Skadeståndet omfattar ersättning för hundens värde,

ersättning för erlagda kostnader samt ersättning för uteblivna intäkter.

16. Båda parter är skyldiga att teckna ansvarsförsäkring (hem- eller företagsförsäkring).

Den part som hunden vistas hos ansvarar för hunden

under den tid man har hunden i sin vård.

17. Avtalet får ej överlåtas genom försäljning, gåva eller genom testamente.

Avtalet kan ej heller göras till föremål i samband med bodelning. Avlider

överlåtaren förfaller avtalet i sin helhet och kan ej göras gällande av den

avlidnes rättighetsinnehavare. Äganderätten till hunden övergår då på

fodervärden.

18. Avlider fodervärden och överlåtaren samt dödsbodelägarna är överens om

att avtalet ska fortsätta att gälla ska en bilaga upprättas där det framgår

vem som är ny fodervärd och således är skyldig att vårda hunden och hålla